Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Εισαγωγή μετρήσεων και συντεταγμένων
  • Συμβατότητα με όλα τα καταγραφικά.
  • File Manager για να φτιάξετε το δικό σας format αρχείου μετρήσεων, συντεταγμένων ή μετρήσεων ψηφιακού χωροβάτη.
  • Χρησιμοποιεί και τα αρχεία του παλιού ΕΞΑΡΤΗΣΗ.
  • Εισαγωγή από το Excel, CAD (με επιλογή παραθύρου, "τσίμπημα", εξαγωγή από σχεδιαστικές οντότητες)
  • Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.
  • Δημιουργία από τοπογραφικά & ρυμοτομικά προβλήματα.
  • Δημιουργία συντεταγμένων από μετρήσεις.
  • Δημιουργία μετρήσεων από συντεταγμένες.
 • Ρύθμιση ΕΞΑΡΤΗΣΗ
  • Οδηγός προθεμάτων - επιθεμάτων
  • Οδηγός ιδιοτήτων CAD
  • Οδηγός περιγραφών
  • Οδηγός ενεργειών
  • Οδηγός επιλογής & ρύθμισης σχεδιαστικού
  • Οδηγός ρυθμίσεων ταχυμετρίας
 • Επίλυση στάσεων
  • Επίλυση οδεύσεων
   • Όλων των τύπων, αυτόματη αναγνώριση τύπου όδευσης
   • Γραφική επιλογή κορυφών
   • Κορυφές όδευσης από αυτόματα αποθηκευμένο αρχείο
   • Έλεγχος υψομετρικών αποκλίσεων και διπλών πλευρομετρήσεων βάση ορίου.
   • Έλεγχος αποτελεσμάτων βάση Ελληνικών Κανονισμών
   • Αποθήκευση αρχείων οδεύσεων στην εργασία (έως 100 οδεύσεις)
   • Εξαγωγή πίνακα επίλυσης στο Excel
   • Σχεδίαση σκαριφήματος στο CAD
   • Επανεπίλυση με αλλαγές κριτιριών, ή μετρήσεων, ή αρχείων σταθερών
  • Επίλυση Δικτύων
   • Πολλαπλή εμπροσθοτομία
   • Πολλαπλή οπισθοτομία
   • Πολλαπλή 3Δ οπισθοτομία (χρήση 3Δ αποστάσεων)
   • Δίκτυο 2Δ, 3Δ
    • Εισαγωγή απευθείας μετρήσεων χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε άλλα αρχεία ή προσεγγιστικές τιμές.
    • Εκτύπωση αναφοράς στοιχείων επίλυσης.
   • Υψομετρικό δίκτυο
  • Γρήγορη επίλυση
   • Επίλυση χωρίς ελέγχους όλων των μετρήσεων
 • Επίλυση σημείων
  • Απεριόριστος αριθμός σημείων
  • Χρήση παραμέτρων (π.χ. για ύψος στόχου=-999, υψόμετρο σημείο =-100)
  • Λήψη ιδιοτήτων και περιγραφών από μετρήσεις
  • Ραπορτάρισμα στο mini σχεδιαστικό για προεπισκόπιση
 • Μετασχηματισμοί συντεταγμένων
  • Αλλαγή προβολής
   • Αλλαγή κέντρου φύλλου χάρτη (από ΗΑΤΤ σε ΗΑΤΤ), συμπεριλαμβανομένων των μικρών κέντρων
   • Από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ
   • Από ΕΓΣΑ σε ΗΑΤΤ
   • Από ΗΑΤΤ σε ΤΜ3
   • Από ΤΜ3 σε ΗΑΤΤ
  • Αλλαγή συστήματος
   • Μετασχηματισμός ομοιότητας
   • Αφινικός μετασχηματισμός
   • 7-παραμετρικός ομοιότητας
   • Πολυωνυμικός 2ου βαθμού
   • Πολυωνυμικός 3ου βαθμού
 • Σύνδεση με CAD
  • Ραπορτάρισμα σημείων
   • Επιλλεκτική εμφάνιση στοιχείων (υψόμετρο, κωδικός, περιγραφή, σύμβολο κ.α.)
   • Δισδιάστατο ή τρισδιάστατο ραπορτάρισμα
   • Χρήση επιπέδων βάση ιδιοτήτων ή περιγραφής
   • Όλα τα στοιχεία ραπορτάρονται υπό την επιλεγμένη κλίμακα
  • Σχεδίαση απο το κροκί
   • Σχεδίαση βάση μεμονωμένων κωδικών σημείων ή συνόλων
   • Σχεδίαση ανά επίπεδο & βάση περιγραφής
   • Δισδιάστατη ή τρισδιάστατη σχεδίαση
   • Επιλογή τύπου γραμμής (π.χ. line, polyline, spline κτλ)
  • Εργαλεία σχεδίασης
   • Πλευρομετρήσεις
    • Δισδιάστατες, τρισδιάστατες
    • Με επιλογή σημείων, γραμμών ή πολυγραμμών
    • Αναγραφή απόστασης με προ-ορισμένα προθέματα - επιθέματα από τον οδηγό προθεμάτων.
    • Ρύθμιση επιθυμητής ακρίβειας (πλήθος δεκαδικών)
   • Αναγραφή συντεταγμένων
    • Χ,Υ ή Χ,Υ,Η
    • Χρήση προθεμάτων, επιθεμάτων
    • Δήλωση επιθυμητής ακρίβειας
   • Δημιουργία κανάβου
    • Επιλογή περιοχής σχεδίασης
    • Επιλογή κλεισίματος στην πλησιέστερη υποδιαίρεση κανάβου
    • Επιλογή σταυρών ή γραμμών
    • Επιλογή θέσης αναγραφής Χ και Υ (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, σταυρός)
    • Χρήση προθεμάτων, επιθεμάτων
    • Σχεδίαση στην επιθυμητή κλίμακα
    • Σχεδίαση στο επιθυμητό επίπεδο
   • Εισαγωγή block, Υπομνημάτων
    • Βιβλιοθήκη block την οποία μπορείτε να επεκτείνετε
    • Βιβλιοθήκη υπομνημάτων όπου μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας υπομνήματα
    • Εύκολη εισαγωγή
    • Σχεδίαση βάση κλίμακας
    • "Έξυπνο" υπόμνημα με πεδία attributes
   • Εισαγωγή δήλωσης Νόμων 651,1337,2308
   • Εμβαδομέτρηση
    • Με επιλογή polyline οικοπέδου
    • Επιλλεκτική παραγωγή πίνακα Εμβαδού
   • Πίνακας συντεταγμένων
    • Σχεδίαση υπό κλίμακα
   • Οικόπεδο
    • Επιλογή αναγραφής συντεταγμένων μέ ή χωρίς υψόμετρο
    • Επιλογή αναγραφής πλευρομετρήσεων
    • Επιλογή αναγραφής  ονομασίας κορυφών
    • Επιλογή αναγραφής εμβαδού με ή χωρίς πίνακα
    • Επιλογή αναγραφής πίνακα συντεταγμένων
   • Κατάτμηση
    • Κατάτμηση με οποιοδήποτε κριτήριο -παράλληλα, κάθετα (ή με χρήση οποιασδήποτε ευθείας) σε πλευρά
    • Σχεδίαση ως πολυγραμμή
   • Διόρθωση (διατήρηση) εμβαδού
    • Επιλέγετε την ψηφιοποιημένη polyline
    • Εισάγετε το επιθυμητό εμβαδό του οικοπέδου
   • Αλλαγή κλίμακας σχεδίου
   • Αλλαγή Συστήματος Συντεταγμένων σχεδίου
    • από ένα σύστημα αναφοράς σε άλλο
    • με αφινικό μετασχηματισμό,ομοιότητας,πολυωνυμικό
   • Rubber Sheet
    • από ένα σύστημα αναφοράς σε άλλο
    • με αφινικό μετασχηματισμό,ομοιότητας,πολυωνυμικό
   • Στοιχεία αντικειμένου
    • Επιλογή αντικειμένου CAD και εξαγωγή αποστάσεων, συντεταγμένων, αζιμουθίων, κλίσεων κ.α.
   • Εντοπισμός σημείου στο CAD
   • Εξαγωγή σημείων από οντότητες CAD
   • Εισαγωγή σημείων από το CAD
    • Με τσίμπημα σημείων
    • Με μαζική επιλογή
   • Διαχείριση επιπέδων (Layers)
    • Μετακίνηση ή διαγραφή έπιλεγμένων οντοτήτων
 • Έντυπα
  • Έντυπο ανάθεσης - ανάληψης εργασιών
  • Πινάκιο αμοιβής μηχανικού
 • Γεωμετρία
  • Βέλτιστη ευθεία
  • Βέλτιστη προσαρμογή κύκλου
  • Βέλτιστη προσαρμογή επιπέδου
 • Επεξεργασία αρχείων συντεταγμένων
  • Αλλαγή περιγραφής (μαζική)
  • Αναγωγή συντεταγμένων σε μετρήσεις
  • Ανταλλαγή Χ , Υ
  • Αραίωση διπλών σημείων
  • Έλεγχος διπλών κωδικών
  • Μετάθεση συντεταγμένων
  • Προσθετική κωδικού
  • Φιλτράρισμα σημείων
  • Ενημέρωση υψομέτρων από αρχείο ΨΜΕ (ΤΙΝ)
 • ΕΞΤΡΑ
  • Αναζήτηση μέτρησης, κωδικού, συντεταγμένων κλπ στη βάση δεδομένων
  • Τοπογραφική αριθμομηχανή
  • Δυνατότητα Auto-Save
  • Δυνατότητα μετάβασης στο Tray
  • Αναζήτηση και αναφορά αρχείων στο Excel
  • Αναζήτηση αναβάθμισης εφαρμογής στο Web
  • Άμεση επικοινωνία για αναφορά προβλημάτων με την e-geo
  • Διασύνδεση με το ΕΔΑΦΟΣ 2007 (για δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, ισοϋψών κτλ)
  • Ιστορικό εργασιών
  • Αρχείο φωτογραφιών εργασίας
  • Σημειώσεις εργασίας
  • Άπειροι βοηθητικοί πίνακες μετρήσεων και συντεταγμένων
  • Πρόσθετα εργαλεία CAD
 • Εργαλεία προσαρμογής
  • Manager (Διαχειριστής)
   • Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή συμβόλων, διασύνδεσή τους με περιγραφές
   • Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή υπομνημάτων
   • Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή περιγραφών, διασύνδεση με linetypes και blocks
   • Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή αυτόματων προθεμάτων αναγνώρισης σημείων
  • Γραμμή εντολών (Command Line)
   • Πλήρης διαχείριση της εργασίας
   • Πρόσθετες εντολές και δυνατότητες
   • Κλήση εξωτερικών προγραμμάτων
  • Macros
   • Δημιουργία, αποθήκευση, εκτέλεση ψευδο-script
   • Ομαδοποίηση εργασιών
   • Παραμετροποίηση