ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ _0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Σε αυτό το σεμινάριο αναλύονται οι βασικές τεχνικές προγραμματισμού, οι πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται, τα πρότυπα, οι προγραμματιστικές αρχές κ.α.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταλάβει ο εκπαιδευόμενος τη λογική που πρέπει να ακολουθείται κατά τη σύνταξη του κώδικα ώστε αυτός να παραμένει χρησιμοποιήσιμος, ευμετάβλητος, αποτελεσματικός και να επεκτείνεται κατά το δυνατόν ο κύκλος ζωής του.

Προτείνεται η επιλογή του σεμιναρίου από προγραμματιστές κάθε επιπέδου.